Niedziela 30.08.2015

Logowanie

Nazwa użytkownika:
Hasło:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

Kontakt

  • Zespół Szkół w Lubli
    Lubla 328
  • (17)27 78 205
Ilość odwiedzin: 110789

Wiadomości

Kryteria ocen - j.polski gim. kl.2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – „Słowa na czasie” klasa 2

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Justyny Zabrodzkiej, będącego propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku „Słowa na czasie” w klasie 2. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

Uczeń potrafi to,co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

Uczeń potrafi to, cona ocenę dobrą, oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

Uczeń potrafi to,co na ocenębardzo dobrą, oraz:

1. i 2.

Wiara w potęgę rozumu podstawą nowej epoki

• charakteryzuje epokę oświecenia

• wymienia nazwiska myślicieli oświeceniowych

• podaje daty graniczne epoki

• wymienia charakterystyczne cechy sztuki klasycznej i rokoko

 

• przedstawia poglądy trzech największych myślicieli oświeceniowych

• określa, które z podanych terminów są związane z wiekiem rozumu

• wyjaśnia w kilku zdaniach, jaki był wpływ rozwoju czasopism na społeczeństwo w oświeceniu

• wyraża opinię o poglądach myślicieli oświecenia i uzasadnia swoje zdanie

• określa, podając odpowiednie argumenty, który styl ‒ klasycyzm czy rokoko ‒ bardziej mu się podoba

• wyjaśnia, dlaczego podane terminy wiążą się z wiekiem rozumu

• redaguje dłuższą wypowiedź pisemną na temat wpływu rozwoju czasopism na społeczeństwo w oświeceniu

• na podstawie fragmentu „Monitora” omawia stosunek XVIII-wiecznych publicystów do ulegania obcym wpływom

• omawia znaczenie oświecenia dla kultury europejskiej

 

3.

Bajka prawdę o człowieku ci powie

• wymienia tytuły utworów Ignacego Krasickiego

• streszcza bajki Ignacego Krasickiego

• odpowiada, jaką prawdę życiową zawiera bajka

 

• podaje, jakie wartości są ważne dla młodego, a jakie – dla starego czyżyka

• wyjaśnia, co symbolizuje klatka

• określa, z ilu wersów składa się wiersz

• ustala liczbę sylab w poszczególnych wersach

• wskazuje rymy występujących w utworze

• opisuje fotografię i nadaje jej odpowiedni tytuł

• krótko omawia postać Ignacego Krasickiego

• wyjaśnia, dlaczego bohaterowie mają różne hierarchie wartości

• określa, do jakich wydarzeń historycznych nawiązuje bajka „Ptaszki w klatce”

 

• podaje parę możliwych wyjaśnień symbolu

• tłumaczy, w jaki sposób budowa utworu wpływa na jego odbiór

• redaguje spójny i poprawny językowo opis fotografii oraz nadaje jej odpowiedni tytuł

• opisuje w kilku zdaniach sytuację polityczną państwa polskiego w epoce oświecenia

• udowadnia, że bajki mają charakter dydaktyczny

 

4.

Zdrowie cenniejsze niż złoto – dydaktyczny charakter bajki „Człowiek i zdrowie”

• opowiada o sytuacji przedstawionej w utworze

• wypisuje z tekstu wady człowieka

• wymienia cechy bajki

 

• tworzy związki frazeologiczne związane ze zdrowiem

• wyjaśnia znaczenie podanych frazeologizmów

• nazywa zastosowany w wierszu środek stylistyczny

• tłumaczy, na czym polega dydaktyczny charakter utworu

• wykonuje plakat, na którym w sposób symboliczny przedstawia prawdy życiowe głoszone w innych bajkach Ignacego Krasickiego

• opowiada o sytuacji przedstawionej w utworze, stosując bogate słownictwo

• uzasadnia, że utwór „Człowiek i zdrowie” jest bajką

• redaguje kilkuzdaniową wypowiedź na temat tego, dlaczego ludzie się śpieszą i jak tempo życia wpływa na jego jakość

• wyjaśnia, dlaczego autor posłużył się personifikacją

• gromadzi argumenty potwierdzające, że wiersz ma charakter uniwersalny

• wykonuje oryginalny i estetyczny plakat, na którym w sposób symboliczny przedstawia prawdy życiowe głoszone w innych bajkach Ignacego Krasickiego

 

• podaje przykłady literatury dydaktycznej spoza podręcznika

 

5. i 6.

Posag czy miłość? – co jest ważniejsze dla bohaterów komedii „Powrót posła”

• wymienia tytuły utworów Juliana Ursyna Niemcewicza

• redaguje streszczenie przeczytanego tekstu

 

• omawia relacje panujące między Starostą a Walerym na podstawie odnalezionych cytatów

• wyjaśnia, dlaczego Szarmanckiego można nazwać oszustem

• krótko charakteryzuje Teresę lub Walerego

• krótko omawia postać Juliana Ursyna Niemcewicza

• przytacza fragmenty dramatu wskazujące na to, że Szarmancki jest oszustem

• charakteryzuje postać Starościny na podstawie jej sposobu mówienia

• redaguje kilkuzdaniową charakterystykę Teresy i Walerego

• redaguje streszczenie przeczytanego tekstu, stosując wskaźniki zespolenia oraz dbając o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną

• ocenia postawę Starosty, biorąc pod uwagę jego stosunek do Szarmanckiego i córki oraz spełnianie obietnic

 

• redaguje notatkę dotyczącą utworu Juliana  Niemcewicza, która mogłaby być zamieszczona w szkolnym leksykonie lektur

7.

W stronę

sielanki...

• wymienia tytuły utworów Franciszka Dionizego Kniaźnina

• określa tematykę przeczytanego tekstu

• wskazuje, kto wypowiada się w utworze

 

• wyjaśnia, jaką sytuację potocznie nazywa się sielanką lub idyllą

• charakteryzuje bohatera lirycznego

• opisuje sytuację liryczną wiersza

• odszukuje występujące w tekście zdrobnienia

• nazywa uczucia postaci z wiersza

• ustala liczbę sylab w wersach

• określa układ rymów

• podaje cechy sielanki

• opisuje obraz Witolda Pruszkowskiego „Sielanka”

• krótko omawia postać Franciszka Dionizego Kniaźnina

• uzasadnia, że wiersz „Krosienka. W rodzaju pasterskim” jest sielanką

 

• określa funkcję zdrobnień w tekście

• wyjaśnia, w jaki sposób budowa utworu podkreśla przedstawione w nim treści

• opisuje obraz Witolda Pruszkowskiego „Sielanka”, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych

 

• podaje propozycje sytuacji, które mogłyby zainspirować współczesnych autorów sielanek

 

8.

„Jeszcze Polska nie zginęła...” – jakie uczucia budzi tekst hymnu narodowego?

• podaje najważniejsze fakty z życia Józefa Wybickiego

• omawia okoliczności powstania „Mazurka Dąbrowskiego”

• ustala, kto i do kogo zwraca się w „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”

• podaje przykładowe sytuacje, w których obecnie śpiewa się hymn

• wskazuje różnice pomiędzy obiema wersjami pieśni

• określa, do jakich postaci i wydarzeń historycznych odwołuje się utwór Józefa Wybickiego

• wymienia cztery cechy Polaków, o których jest mowa w tekście

 

• krótko omawia postać Józefa Wybickiego

• szczegółowo opisuje okoliczności powstania „Mazurka Dąbrowskiego”

• podaje więcej niż cztery cechy Polaków wymienione w pieśni

 

• określa funkcję hymnu w życiu

• omawia szerzej rolę postaci i wydarzeń historycznych, do których odwołuje się utwór

 

• wypowiada i uzasadnia swoje zdanie na temat prób uwspółcześniania polskiego hymnu narodowego przez piosenkarzy

9.

Podróże małe i duże – Jonathan Swift „Potęga nauki?”

 

• podaje najważniejsze fakty z życia Jonathana Swifta

• wymienia wynalazki, nad którymi pracowano w Akademii

 

• nadaje tytuł każdemu akapitowi przeczytanego utworu

• wskazuje elementy rzeczywistości opisanej w tekście, które mogą budzić wesołość

• podaje cechy powieści podróżniczej

• redaguje opowiadanie na wyznaczony temat

• krótko omawia postać Jonathana Swifta

• nazywa ideę filozoficzną, do której odwołał się autor w tekście „Potęga nauki?”

 

• wskazuje fragment utworu potwierdzający, że „Podróże Guliwera” są powieścią podróżniczą

• redaguje ciekawe opowiadanie na podany temat, dbając o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną

• redaguje pomysłową reklamę wynalazku widocznego na fotografii

10.

Monolog czy dyskusja?

• odróżnia dialog od monologu

• stosuje odpowiedni układ graficzny w zapisie dialogu

 

• charakteryzuje przedstawioną rozmowę

• wymienia konsekwencje niewłaściwego zachowania uczestników dialogu

• redaguje krótki dialog, uwzględniający dwie zasady prawidłowej komunikacji

• dopisuje do podanych wypowiedzi przynajmniej dwa zdania służące podtrzymaniu rozmowy

• wyczerpująco odpowiada na pytania tak, aby rozmowa mogła się rozwinąć

• dopisuje do podanych wypowiedzi cztery zdania służące podtrzymaniu rozmowy

 

• redaguje krótki dialog, uwzględniający wszystkie zasady prawidłowej komunikacji

 

• wyjaśnia, w jaki sposób brak porozumienia wpływa na jakość dialogu

• zaznacza w tekście fragmenty, które wydają się czytane z kartki

11.

Warszawa oczami malarzy

• odpowiada, co znajduje się na pierwszym i drugim planie każdego z płócien

 

• na podstawie słownika języka polskiego wyjaśnia termin weduta

• nazywa styl oświeceniowy, do którego można zaliczyć obraz Canaletta

• podaje przymiotniki będące określeniami obu dzieł malarskich

• omawia cechy stylu oświeceniowego, do którego można zaliczyć obraz Canaletta

 

• wyjaśnia, dlaczego artyści użyli danej kolorystyki

• udowadnia, że dzieło Edwarda Dwurnika przedstawia nierealistyczną wizję świata

 

• wskazuje różnice między analizowanymi dziełami malarskimi

 

12. i 13.

Człowiek, który kierował się w życiu rozumem i doświadczeniem

• podkreśla w tekście fakty świadczące o tym, że naukowiec kierował się w życiu rozumem

• wypisuje z utworu przykłady faktów i anegdot

 

• tłumaczy, dlaczego w utworze podano dwie daty urodzin Isaaca Newtona

• redaguje charakterystykę Isaaca Newtona, korzystając z informacji zawartych w przeczytanym fragmencie

• formułuje dwa argumenty uzasadniające, dlaczego Isaaca Newtona można nazwać wybitnym przedstawicielem oświecenia

• pisze biografię wybranej osoby

• omawia różnicę między kalendarzem juliańskim a gregoriańskim

• odróżnia fakt od anegdoty

• redaguje charakterystykę Isaaca Newtona na podstawie informacji zawartych w tekście i odnalezionych w innych źródłach

• formułuje cztery argumenty uzasadniające, dlaczego Isaaca Newtona można nazwać wybitnym przedstawicielem oświecenia

• wyjaśnia, czym różni się informacja biograficzna w encyklopedii od tekstu Andrzeja Kajetana Wróblewskiego

• pisze biografię wybranej osoby, wykorzystując anegdoty i zdjęcia z jej dzieciństwa

• przedstawia fakty dowodzące, że Isaac Newton zajmował się alchemią

14. i 15.

Zostań gościem obiadów czwartkowych

• czyta ze zrozumieniem fragment utworu Zofii Kossak-Szczuckiej

• wymienia nazwiska uczestników obiadów czwartkowych

• wykreśla z diagramu nazwiska uczestników obiadów czwartkowych

• podaje, w jaki sposób w utworze został scharakteryzowany Ignacy Krasicki

• krótko opowiada o relacjach panujących między uczestnikami spotkań

• określa, jakie wartości były ważne dla ludzi oświecenia

• wymienia nazwisko współczesnego pisarza, którego warto byłoby zaprosić na obiady czwartkowe

• podaje najważniejsze informacje na temat osiągnięć uczestników obiadów czwartkowych

• przygotowuje prezentację dotyczącą wybranego przedstawiciela epoki oświecenia

• barwnie opowiada o relacjach panujących między osobami biorącymi udział w spotkaniach

• wymienia nazwiska współczesnych pisarzy, których warto byłoby zaprosić na obiady czwartkowe, i uzasadnia swój wybór

 

• uwzględniając kontekst historyczny, wyjaśnia, dlaczego wskazane wartości były ważne dla ludzi oświecenia

 

16.

Różne rodzaje dyskusji

• określa sytuacje typowe dla dialogu, monologu i dyskusji

• zapisuje przykładowe wypowiedzi osób ukazanych na dwóch wybranych fotografiach

• wymienia rodzaje dyskusji

 

• wskazuje w dyskusji rzeczowe i przekonujące argumenty

• podaje nazwy cyklicznych audycji radiowych lub telewizyjnych, których uczestnicy dyskutują

• ocenia przedstawioną dyskusję pod względem przestrzegania zasad etykiety językowej

• formułuje argumenty do debaty na podany temat

• zapisuje przykładowe wypowiedzi osób ukazanych na wszystkich fotografiach

• charakteryzuje rodzaje dyskusji

 

 

• ocenia sposób wypowiadania się osób występujących w tekście

• aktywnie uczestniczy w debacie na podany temat, posługując się odpowiednimi argumentami

• dokonuje oceny sposobu prowadzenia dyskusji w cyklicznych audycjach radiowych lub telewizyjnych

17. i 18.

„Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika...” poetycki opis upadku Rzeczypospolitej

• nazywa emocje, jakie wzbudza w nim piosenka „Rejtan, czyli raport ambasadora” w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego

• wymienia tytuły utworów Jacka Kaczmarskiego

• określa, kto jest podmiotem lirycznym wiersza

 

• wyszukuje fragmenty charakteryzujące osobę mówiącą w tekście

• wyszukuje w wierszu słowa i wyrażenia z języka francuskiego

• tłumaczy, dlaczego Jacek Kaczmarski i Jan Matejko nawiązali w swoich dziełach do wydarzeń oświeceniowych

• redaguje zaproszenie na wieczorek poezji Jacka Kaczmarskiego

• po wysłuchaniu piosenki „Rejtan, czyli raport ambasadora” i zapoznaniu się z dziełem Jana Matejki nazywa emocje, jakie wzbudza w nim utwór w kontekście obrazu

• krótko omawia postać Jacka Kaczmarskiego

• korzystając z różnych źródeł, sporządza noty biograficzne na temat postaci opisanych w utworze

 

• tłumaczy, dlaczego podmiot liryczny wplata do swojej wypowiedzi słowa i wyrażenia z języka francuskiego

• wyjaśnia znaczenie historyczne i psychologiczne czynu Tadeusza Rejtana

• redaguje zaproszenie na wieczorek poezji Jacka Kaczmarskiego, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych

• uzasadnia, że piosenka „Rejtan, czyli raport ambasadora” odnosi się nie tylko do sytuacji Polski w XVIII w., lecz także do wydarzeń aktualnych dla autora

• ocenia, czy Jacek Kaczmarski trafnie zinterpretował dzieło Jana Matejki

 

19.

Internet – szansa czy zagrożenie?

• wymienia wiarygodne źródła informacji

 

• wyszukuje ciekawe strony internetowe zawierające przydatne wiadomości polonistyczne

• formułuje tezę i podaje dwa argumenty na temat: Czy treści dostępne w internecie powinny być kontrolowane?

 

• formułuje tezę i podaje cztery argumenty na temat: Czy treści dostępne w internecie powinny być kontrolowane?

• znajduje ciekawe strony internetowe zawierające przydatne wiadomości polonistyczne i wyjaśnia, dlaczego warto z nich korzystać

• uzasadnia tezę, że informacja to najcenniejszy towar na rynku

• uzasadnia stwierdzenie, że człowiek zawsze żył w erze informacji

20.

Odróżnić świat rzeczywisty od wirtualnego

• podaje tytuły utworów Joanny Szczepkowskiej

• wymienia bohaterki opowiadania

• określa, czym różni się świat rzeczywisty od wirtualnego

 

• wyjaśnia, w jaki sposób odnoszą się do internetu postacie z tekstu

• tłumaczy sens podanej wypowiedzi

• wypisuje z tekstu wyrazy zapożyczone, związane z Internetem, i odszukuje ich pisownię w słowniku języka polskiego

• zbiera argumenty i kontrargumenty na wskazany temat

• krótko omawia postać Joanny Szczepkowskiej

• charakteryzuje bohaterki opowiadania

• wyjaśnia terminy: ironia, felieton

• wskazuje w felietonie fragmenty ironiczne

• określa, w jaki sposób został oceniony każdy ze światów

 

• tłumaczy, czemu służy zastosowanie w tekście ironii

• omawia zjawisko dezinformacji

• redaguje opowiadanie z dialogiem na podany temat, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

 

• przygotowuje projekt klasowej strony internetowej

21.
O rodzajach wypowiedzeń

 

• wskazuje w tekście równoważnik zdania i zdanie

• wyszukuje w przeczytanym fragmencie informacje na określony temat

 

• przekształca zdania w zawiadomienia

• przekształca równoważniki zdań na zdania

• przekształca zdania złożone w pojedyncze

• uzupełnia wypowiedzi odpowiednimi wykrzyknieniami

• nadaje rysunkom tytuły w formie zawiadomień

• uzupełnia dialog, wpisując odpowiednie typy wypowiedzeń

• odróżnia równoważnik zdania od zdania

 

• określa, w jakich tekstach można stosować zdania, a w jakich – zawiadomienia

• wyjaśnia, co to są czasowniki niewłaściwe

 

• zapisuje myśli postaci przedstawionej na ilustracji, stosując podane typy wypowiedzeń

22.

Między prawdą historyczną a fikcją literacką

• wymienia tytuły utworów Dana Browna

• czyta ze zrozumieniem fragment utworu Dana Browna

• nazywa uczucia bohatera

 

• wyjaśnia, dlaczego autor powieści nie podał prawdziwych danych dotyczących obrazu

• określa, co to jest manipulacja

• podaje, jakie mogą być skutki manipulacji informacjami we własnym środowisku

• opisuje obraz Leonarda da Vinci

• krótko omawia postać Dana Browna

• ocenia postępowanie poszczególnych postaci

 

• podaje, jakie mogą być skutki manipulacji informacjami we własnym środowisku i podaje odpowiednie przykłady sytuacji

• opisuje obraz Leonarda da Vinci, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

 

• poszukuje w różnych źródłach informacji na temat dwóch wersji dzieła „Madonna wśród skał”

23.

Prasa jak chleb codzienny

• podaje tytuł najstarszej polskiej gazety

• określa, kiedy ukształtowała się prasa we współczesnej postaci

 

• korzystając ze słownika języka polskiego, wyjaśnia znaczenie terminów odnoszących się do prasy

• na podstawie tekstu redaguje notatkę na temat historii polskiej prasy

• charakteryzuje w trzech zdaniach czasopisma, które najchętniej czyta

• podaje przykłady użycia wskazanych terminów odnoszących się do prasy

• na podstawie tekstu oraz innych źródeł redaguje notatkę na temat historii polskiej prasy

 

• wyjaśnia, czym kieruje się przy wyborze pism, które chętnie czyta

• przedstawia na osi czasu rozwój polskiej prasy

24.

Związki składniowe

 

• wskazuje wyraz nadrzędny i podrzędny w wybranych frazeologizmach

• odmienia przez przypadki podane związki składniowe

 

• łączy wyrazy tak, aby powstały związki frazeologiczne

• szuka w tekście określonych związków składniowych

• uzupełnia wykresy zdań poszczególnymi częściami zdania

• wzbogaca wypowiedzenie odpowiednimi przydawkami, dopełnieniami i okolicznikami

• wyjaśnia, czym są związki składniowe

• wypisuje z tekstu związki składniowe i ustala ich rodzaj

 

• charakteryzuje poszczególne związki składniowe

 

• dopisuje do tekstu wypowiedzenia zawierające określone związki składniowe

 

25.

Dziennikarskie rzemiosło

• czyta ze zrozumieniem tekst Jak zostać dobrym dziennikarzem

• wymienia czynności pozwalające przygotować się do zawodu dziennikarza

 

• zabiera głos w dyskusji na temat cech dobrego dziennikarza

• na podstawie tekstu układa listę cech dobrego dziennikarza

• tłumaczy, dlaczego dziennikarz musi być racjonalistą

• redaguje krótką notatkę prasową, wykorzystując dostępne informacje

• porządkuje listę cech dobrego dziennikarza według hierarchii ważności

• wyjaśnia, dlaczego dziennikarstwo zostało określone jako rzemiosło, odwołując się do słownikowego znaczenia tego wyrazu

 

• aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat cech dobrego dziennikarza

• na podstawie dostępnych informacji redaguje krótką notatkę prasową, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych

• redaguje relację z posiedzenia spotkania redakcyjnego

26. i 27.

Poznajemy style wypowiedzi

• wymienia nazwy stylów funkcjonalnych

• nazywa styl poszczególnych wypowiedzi

• określa styl, w którym powinny zostać zredagowane wskazane teksty

• przyporządkowuje wypowiedzi odpowiednim fotografiom

• zaznacza w tekście sformułowania potoczne i dopisuje do nich synonimy

• zastępuje potoczne związki frazeologiczne odpowiednimi sformułowaniami z języka ogólnego

• przekształca fragment regulaminu na notatkę pisaną językiem ogólnym

• charakteryzuje poszczególne style funkcjonalne

• określa styl wskazanych wypowiedzi, podając co najmniej dwie cechy charakterystyczne

• odróżnia język potoczny od języka ogólnego

 

• redaguje opowiadanie zawierające dialog i opis krajobrazu

• przekształca fragment słownika na tekst w języku standardowym, zgodnie z zaleceniami

 

28.

Klasowe targi prasowe

• wyjaśnia, czym charakteryzują się tabloidy

• uczestniczy w organizacji klasowych targów prasowych

• opisuje sposób pracy redaktorów gazet brukowych

• znajduje w tekście inne nazwy tabloidów

• formułuje dwa argumenty potwierdzające tezę, że walka z brukowcami to walka z wiatrakami

• wymienia przyczyny popularności tabloidów w polskim społeczeństwie

• wyjaśnia, dlaczego określenia odnoszące się do tabloidów są nacechowane emocjonalnie

• formułuje cztery argumenty potwierdzające tezę, że walka z brukowcami to walka z wiatrakami

 

• ocenia pracę redaktorów tabloidów

• przedstawia wizję świata kreowaną przez tabloidy

• aktywnie uczestniczy w organizacji klasowych targów prasowych

• redaguje referat na temat przyczyn popularności tabloidów w polskim społeczeństwie

 

29. i 30.

Reportaż jako bezpośrednia relacja z wydarzeń

• podaje tytuły utworów Ryszarda Kapuścińskiego

• wskazuje miejsce wydarzeń przedstawionych w reportażu

• wymienia cechy reportażu

 

• na podstawie noty biograficznej określa, kto jest autorem, bohaterem i narratorem tekstu

• zapisuje wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu wojny

• przytacza fragmenty mówiące o zadaniach reportera

• porównuje treść depeszy z opisem rozpoczęcia działań wojennych

• redaguje jak najkrótszą relację z wybranej lekcji

• krótko omawia postać Ryszarda Kapuścińskiego

• uzasadnia, że tekst „Mecz na śmierć i życie” jest reportażem

 

• ocenia przyczyny wybuchu wojny futbolowej

• wyjaśnia, w jaki sposób media mogą kształtować nastroje społeczne

• redaguje jak najkrótszą relację z wybranej lekcji, dbając o poprawność językową

 

• podaje przykłady agresji, prowokacji lub manipulacji w mediach

 

31.

Czym jest perswazja językowa?

• wskazuje sytuacje, w których informacja zmienia się w perswazję

• zaznacza w tekście zwroty służące wyrażeniu perswazji

 

• przyporządkowuje przykłady formułowania próśb do odpowiednich nadawców i odbiorców

• wskazuje tekst, który zawiera manipulację językową

• tłumaczy, na czym polega perswazja językowa

• przekształca tekst tak, aby nie zawierał elementów manipulacji

 

• odróżnia perswazję językową od manipulacji

• wyjaśnia, od czego zależy sposób formułowania danej prośby

 

• odnajduje w wybranych przez siebie czasopismach przykłady perswazji językowej i wyjaśnia, do czego próbuje nakłonić odbiorcę nadawca

32.

Dziedzictwo oświecenia – powtórzenie wiadomości

• czyta tekst na poziomie dosłownym

• wymienia zasługi ludzi oświecenia

 

• przedstawia informacje na temat Collegium Nobilium i Teatru Narodowego

• wymienia najważniejsze fakty z dziejów biblioteki Załuskich

• wyjaśnia, dlaczego w oświeceniu powstawały duże biblioteki

• omawia dzieje biblioteki Załuskich

 

• ocenia dokonania przedstawicieli oświecenia

 

• szuka śladów epoki oświecenia w swoim regionie i przygotowuje prezentację na ten temat

33.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności – praca klasowa

• wymienia dziedziny działalności człowieka, które służą celom społecznym

• określa nastrój utworu

 

• ustala, jaki środek stylistyczny zastosowano w utworze

• wypisuje z wiersza przykład personifikacji

• podaje główny czynnik sprzyjający rozwojowi prasy

• odróżnia felieton od bajki i sielanki

• pisze rozprawkę na jeden z wyznaczonych tematów

• podaje wydarzenie historyczne, które wpłynęło na kształt polskiej kultury pod koniec XVIII w.

• określa, jakie są niebezpieczeństwa związane z dążeniem prasy do wszechstronności

 

• interpretuje tytuł wiersza

• pisze rozprawkę na jeden z wyznaczonych tematów, dbając o odpowiednią kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną

 

 

34. i 35.

Romantyczny bunt przeciwko „starym” racjonalistom

• tłumaczy, skąd się wzięła nazwa romantyzm

podaje nazwiska głównych filozofów epoki

• określa daty graniczne romantyzmu

• wskazuje cechy i zjawiska typowe dla romantyzmu

• wymienia cechy malarstwa romantycznego

• wyjaśnia, na czym polega ludowość romantyczna

• wymienia różnice pomiędzy filozofią romantyczną i oświeceniową

• charakteryzuje malarstwo romantyczne

• podaje cechy stylu neogotyckiego

• krótko charakteryzuje głównych filozofów epoki

• wymienia wydarzenia łączące się z datami granicznymi romantyzmu

 

• omawia fascynacje romantyków

• wskazuje na podanych przykładach dzieł elementy neogotyckie

 

• określa różnice między klasykami a romantykami

36.

Bezstronnie czy subiektywnie, czyli o faktach i opiniach

• gromadzi fakty i opinie na swój temat

• zapisuje swoje opinie na dowolny temat, wykorzystując podane zwroty i wyrażenia

 

• przekształca tekst tak, aby powstała obiektywna informacja

• redaguje obiektywne wypowiedzi i opinie o wydarzeniu ukazanym na fotografii

• redaguje autocharakterystykę

• odróżnia fakty od opinii

• odszukuje w słowniku języka polskiego związki frazeologiczne ze słowem fakt i wyjaśnia ich znaczenie

• na podstawie przedstawionej sytuacji wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzane są fakty i dlaczego nie należy wierzyć plotkom

 

• przekształca podane sentencje tak, aby pozostawić w nich same fakty

 

37. i 38.

Pejzaż romantyczny w balladzie „To lubię”

• podaje tytuły utworów Adama Mickiewicza

• streszcza historię opowiedzianą przez Marylę

• wymienia cechy ballady

 

• redaguje plan wydarzeń przedstawionych w balladzie

• wyjaśnia, co miało uwolnić dziewczynę od wiecznej męki

• tworzy opis miejsca ukazanego w tekście

• redaguje opowiadanie z elementami opisu i dialogu

• krótko omawia postać Adama Mickiewicza

• sporządza plan wydarzeń, podając numery zwrotek odpowiadające kolejnym zdarzeniom

• redaguje opis miejsca ukazanego w tekście, uwypuklając cechy charakterystyczne pejzażu romantycznego

• udowadnia, że utwór Adama Mickiewicza jest balladą

• wyjaśnia, w jaki sposób spotkanie ze zjawą wpłynęło na narratora

• tworzy opowiadanie z elementami opisu i dialogu, dbając o odpowiednią kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną

• wyjaśnia, w jaki sposób treść ballady odnosi się do biografii autora

39. i 40.

Symboliczne znaczenie obrony reduty

• określa, kim jest osoba mówiąca w wierszu

• wypisuje z utworu porównania

 

• na podstawie słownika języka polskiego wyjaśnia znaczenie podanych wyrazów

• tłumaczy, w jaki sposób relacjonowany jest w utworze przebieg wydarzeń

• wskazuje cytaty będące opisami miejsc i sytuacji

• odnajduje fragmenty, w których jest mowa o wojsku polskim i rosyjskim

• redaguje opis przeżyć wewnętrznych, wcielając się w rolę uczestnika obrony reduty

• nadaje tytuły wskazanym opisom miejsc i sytuacji

• ocenia czyn Juliusza Ordona, podając odpowiednie argumenty

• wyjaśnia, na czym polega znaczenie symboliczne obrony reduty

 

• omawia rolę zastosowanych form czasowników w sposobie relacjonowania zdarzeń

• określa, jaką funkcję pełni w utworze nagromadzenie porównań

• redaguje opis przeżyć wewnętrznych z perspektywy uczestnika walk, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

• omawia okoliczności powstania wiersza

41.

Cechy dobrego stylu

 

• wymienia cechy dobrego stylu

• uzupełnia zdania odpowiednimi czasownikami tak, aby uniknąć powtórzeń

 

• porównuje znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu

• układa wypowiedzenia z wybranymi parami wyrazów podobnie brzmiących

• przekształca zdania tak, aby przekazywały informacje zgodnie z zasadami zwięzłości, prostoty i jasności stylu

• wymienia cechy dobrego stylu, których zabrakło w wypowiedzi postaci

• wypisuje z tekstu charakterystyczne cechy sposobu wypowiadania się bohatera

• redaguje dalszy ciąg tekstu w określonym stylu

• omawia cechy dobrego stylu

• wyjaśnia, dlaczego należy znać dokładne znaczenie używanych wyrazów

• ocenia styl wypowiedzi bohatera

 

 

• przekształca podany tekst w taki sposób, aby zyskał większą dynamiczność i zwięzłość

 

• przeredagowuje fragment powieści tak, aby stał się zwięzłą, rzeczową i bezosobową relacją z przedstawionych wydarzeń

 

42.

Ludzkie sny okiem malarzy

• określa temat każdego z dzieł

• wymienia elementy tworzące kompozycję romantyczną i współczesną

 

• omawia, w jaki sposób artyści przedstawili przestrzeń

• porównuje gamę barwną dzieł

• opisuje jeden z zaprezentowanych obrazów

• porównuje kompozycję romantyczną z kompozycją współczesną

• określa podobieństwa i różnice między dziełami

• tworzy wypowiedź na podany temat

 

• ocenia wpływ kolorystyki na odbiór obu dzieł

• wyjaśnia symbolikę obrazów

 

• przedstawia ludowe i naukowe poglądy na temat zmory sennej

43.

Zachwyt poety rupieci nad codziennością

• wypisuje najważniejsze cechy ballady jako gatunku literackiego

• wymienia elementy rzeczywistości, na które zwraca uwagę podmiot liryczny

• zaznacza w tekście powtórzenia

 

• wyjaśnia, jak można rozumieć ostatnie wersy utworu

• uczestniczy w przygotowaniu scenek dramowych, przedstawiających wybraną codzienną czynność z różnych punktów widzenia

• wyjaśnia symboliczne znaczenie wyrażenia zupełny sklep

• aktywnie uczestniczy w przygotowaniu scenek dramowych, przedstawiających wybraną codzienną czynność z różnych punktów widzenia

 

• omawia funkcję powtórzeń w tekście

• przedstawia własną interpretację zakończenia wiersza

• uzasadnia, dlaczego tytuł utworu zawiera odwołanie do ballady

• wyjaśnia, dlaczego Mirona Białoszewskiego nazywano poetą rupieci

44.

Głos Czesława Miłosza w sprawie Mickiewicza

• wymienia tytuły utworów Czesława Miłosza

• czyta ze zrozumieniem fragment tekstu Czesława Miłosza

 

• znajduje cytaty, w których jest mowa o stosunku współczesnego pisarza do romantycznego poety

• określa, co zdaniem Czesława Miłosza świadczy o wielkości poezji Adama Mickiewicza

• nazywa rodzaje narracji występujące w tekście

• na podstawie słownika terminów literackich wyjaśnia, co to jest esej

• wyraża swoje zdanie na temat twórczości autora „Reduty Ordona”

• krótko omawia postać Czesława Miłosza

• wyjaśnia metaforę pogrążając się w Mickiewiczu

• przytacza słowa ukazujące subiektywny stosunek narratora do przedstawianych treści

• przygotowuje szkolną wystawę cytatów z dzieł Adama Mickiewicza, dbając o estetykę i oryginalność wykonania

określa, jaką funkcję w tekście pełnią poszczególne rodzaje narracji

 

• wskazuje w utworze elementy eseju

 

45.

Jak unikać błędów stylistycznych?

• określa nadawcę i odbiorcę tekstu oraz okoliczności, w których jest wygłaszany

• ustala, jaką odmianą języka posługuje się nadawca

 

• skreśla wyrazy, które są niezgodne ze znaczeniem lub stylem danego wypowiedzenia

• porządkuje fragmenty listu zgodnie z logicznym tokiem wypowiedzi

• układa dwa dialogi z podanych wypowiedzi

• wyjaśnia, na czym polega błąd stylistyczny

 

• omawia, w jaki sposób uniknąć błędów stylistycznych

• poprawia zaznaczone błędy stylistyczne

• wyjaśnia, dlaczego wyróżnione wyrazy i sformułowania są niewłaściwe oraz podaje ich poprawne odpowiedniki

46.

Wyrazy poza związkami składniowymi

• nazywa grupy wyrazów poza związkami składniowymi

• wskazuje w zdaniach wyrazy, które nie tworzą związków składniowych

 

• uzupełnia wypowiedzenia odpowiednimi wyrazami

• stosuje zasady wydzielania wtrąceń przecinkiem, myślnikiem lub nawiasem

• charakteryzuje grupy wyrazów poza związkami składniowymi

 

• wyjaśnia, jaki jest cel stosowania wykrzykników, wyrazów nawiązujących i uwydatniających

 

• tłumaczy, jak zmieniłby się charakter tekstu, gdyby usunięto z niego wyrazy poza związkami zdania

47.

O okolicznościach wydania „Balladyny” słów kilka

• wymienia tytuły utworów Jarosława Marka Rymkiewicza

• ustala, dla kogo przeznaczony jest utwór „Balladyna – tłumoki podróżne”

 

• wskazuje na mapie drogę, jaką odbył egzemplarz „Balladyny” wraz ze swoim twórcą

• wyjaśnia, dlaczego poeta woził ze sobą rękopis tragedii

• dokonuje redakcji tekstu, przekształcając go w zwięzłe hasło encyklopedyczne

• na podstawie fragmentu utworu Jarosława Marka Rymkiewicza układa pytania do wywiadu z Juliuszem Słowackim na temat jego podróży

• krótko omawia postać Jarosława Marka Rymkiewicza

• określa, czego można się dowiedzieć o Juliuszu Słowackim z jego listów

• przedstawia, jak Juliusz Słowacki oceniał własną twórczość

 

• wyjaśnia, w jaki sposób nagromadzenie szczegółów o okolicznościach wydania „Balladyny” wpływa na odbiór utworu Jarosława Marka Rymkiewicza

• dokonuje redakcji tekstu, przekształcając go w zwięzłe hasło encyklopedyczne, poprawne pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym

 

• na podstawie fragmentu utworu Jarosława Marka Rymkiewicza i dodatkowych informacji z różnych źródeł układa pytania do wywiadu z Juliuszem Słowackim na temat jego podróży

48.

Manifest rozgoryczonej młodości

• wymienia tytuły utworów Jerzego Tomaszkiewicza

• określa, z jakim okresem życia kojarzy się bunt

• wskazuje w tekście pytania

 

• odszukuje w wierszu metafory i porównania

• odnajduje we fragmencie utworu „Romantyczny buntownik dzisiaj” ocenę współczesnych ludzi wystawioną przez poetę

• znajduje w źródłach podanych przez nauczyciela informacje o tym, dlaczego Pablo Picasso namalował obraz „Guernica”

• krótko omawia postać Jerzego Tomaszkiewicza

• przedstawia własną ocenę współczesnych ludzi

• dokonuje opisu dzieła plastycznego

• określa funkcje zastosowanych w wierszu metafor i porównań

• omawia rolę pytań występujących w tekście

 

• samodzielnie znajduje informacje o tym, dlaczego Pablo Picasso namalował obraz „Guernica”

• przedstawia filmową lub książkową postać buntownika

49.

O rodzajach zdań złożonych współrzędnie

 

• wymienia rodzaje zdań złożonych współrzędnie

• wskazuje zdania złożone współrzędnie

 

• wpisuje brakujące spójniki i przecinki tak, aby powstały zdania złożone współrzędnie

• określa rodzaj zdań złożonych współrzędnie

• wymienia spójniki, przed którymi stawiamy przecinki, oraz takie, przed którymi nie jest to konieczne

• zaznacza zdanie złożone współrzędnie bezspójnikowe

• uzupełnia zdania tak, aby powstały wypowiedzenia złożone

• omawia rodzaje zdań złożonych współrzędnie

 

• przyporządkowuje przykłady zdań złożonych współrzędnie odpowiednim wykresom

50.

Odwieczny konflikt: uczucie a rozum

• wypowiada się na temat podanych sentencji

 

• wymienia sytuacje z życia codziennego, w których najlepiej kierować się rozsądkiem i opisuje jedną z nich

• wyjaśnia znaczenie frazeologizmu serce nie sługa

• wymienia synonimy słowa rozsądek

• redaguje opinię o zamieszczonych sentencjach, podając odpowiednie argumenty

• tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na wskazany temat, dbając o poprawność językową

 

• podaje przykłady bohaterów literackich, którzy stanęli przed jakimś dylematem

51.

Mam w życiu wybór...

• czyta ze zrozumieniem fragment tekstu „Wybory współczesnych nastolatków”

• przyporządkowuje wypowiedzi bohaterów do odpowiedniej rubryki tabeli

 

• wyjaśnia, dlaczego czasami trudno wybrać między uczuciem a rozumem

• gromadzi wyrażenia i zwroty potrzebne do opisu określonej postaci

• uczestniczy w dyskusji na wskazany temat

• na podstawie słownika języka polskiego lub frazeologicznego uzupełnia podane frazeologizmy i przysłowia

• redaguje opis osoby idącej za głosem serca lub człowieka kierującego się rozsądkiem

• sporządza notatkę dotyczącą wyborów dokonywanych przez różnych bohaterów literackich

• aktywnie uczestniczy w dyskusji na określony temat, podając odpowiednie argumenty

 

• przeprowadza ankietę na temat tego, czym ludzie zazwyczaj kierują się w życiu oraz opracowuje jej wyniki w formie diagramu

52.

Interpunkcja i wykresy zdań złożonych współrzędnie

• podkreśla w tekście zdania złożone współrzędnie

 

• tworzy spójny tekst, uzupełniając zdania i wstawiając odpowiednie spójniki

• określa rodzaj wypowiedzeń złożonych współrzędnie

• konstruuje wypowiedzenia złożone współrzędnie z podanych zdań pojedynczych

• układa dialog, stosując różne rodzaje zdań złożonych współrzędnie

• wymienia wszystkie spójniki, przed którymi stawia się przecinek

• sporządza wykresy zdań złożonych współrzędnie

 

• układa zdania złożone współrzędnie z podanych wyrażeń i wyrazów, dodając do nich odpowiednie spójniki

• określa, w jakiej odmianie języka i w jakim stylu stosuje się zdania złożone współrzędnie

 

53.

Poezja poety wyklętego

• wymienia tytuły utworów Edwarda Stachury

• określa, kim jest osoba mówiąca w wierszu i do kogo się zwraca

• słucha interpretacji wierszy Edwarda Stachury w wykonaniu zespołu Stare Dobre Małżeństwo

 

• przedstawia w kilku zdaniach historię miłosną opisaną w utworze

• formułuje dwa argumenty do dyskusji na podany temat

• gromadzi wyrażenia, którymi można scharakteryzować osobę wypowiadającą się w wierszu

• poprawnie posługuje się terminem poezja śpiewana

• krótko omawia postać Edwarda Stachury

• formułuje cztery argumenty do dyskusji na podany temat

• tłumaczy, co to jest paradoks

 

• przedstawia w kilku zdaniach rozwiniętych historię miłosną opisaną w utworze, dbając o poprawność językową

• określa, na czym polega paradoks zastosowany w wierszu

• wyjaśnia symbolikę słowa wrzosowisko

 

• po wysłuchaniu interpretacji wierszy Edwarda Stachury w wykonaniu zespołu Stare Dobre Małżeństwo redaguje pisemną opinię na temat poezji śpiewanej

54. i 55.

Trudne decyzje

 

• wypisuje imiona osób biorących udział w zdarzeniach ukazanych tekście

• streszcza w kilku zdaniach zaprezentowaną historię

 

• określa zależności między poszczególnymi postaciami

• wskazuje bohaterów pierwszoplanowych

• wymienia działania podejmowane przez bohaterki

• gromadzi wyrażenia i zwroty do charakterystyki Piotra

• redaguje opowiadanie będące epilogiem utworu

• tworzy krótką charakterystykę Piotra

• ocenia decyzje Misi i Asi

• poprawnie posługuje się terminem epilog

 

 

• streszcza w kilku zdaniach zaprezentowaną historię, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych

• uzasadnia słuszność decyzji profesora Sitko

 

• redaguje opowiadanie będące epilogiem utworu, uwzględniając normy kompozycyjne i językowe oraz stosując bogate słownictwo

 

56. i 57.

Najważniejsze – mieć argument!

 

• wymienia rodzaje argumentów

• dzieli wskazane argumenty na ważne i mniej istotne

 

• wymienia logiczne argumenty użyte przez bohaterkę tekstu

• porządkuje argumenty według określonego kryterium

• podaje propozycje innych argumentów, które mogłyby się pojawić w dyskusji

• redaguje wypowiedź na temat konfliktu pokoleń

• charakteryzuje rodzaje argumentów

• wskazuje hasła reklamowe, które odwołują się do argumentów emocjonalnych

• formułuje temat debaty na podstawie podanych argumentów

 

• wyjaśnia, czemu służą zastosowane argumenty logiczne

• redaguje wypowiedź na temat konfliktu pokoleń, dbając o poprawność językową i właściwą kompozycję

• prezentuje na forum klasy postać wybranego mówcy starożytnego

58.

Poznajemy historię radia

• przedstawia historię powstania radia

• wymienia zalety radia jako środka masowego przekazu

• odszukuje w źródłach wskazanych przez nauczyciela informacje o radiu „Błyskawica” i „Solidarność” oraz sporządza na ten temat krótką notatkę

 

• barwnie opowiada historię powstania radia

• samodzielnie odszukuje informacje o radiu „Błyskawica” i „Solidarność” oraz sporządza na ten temat krótką notatkę

• wymienia zalety i wady radia jako środka masowego przekazu

• podaje różnice między radiem współczesnym a dawnym

• wymienia współczesne komercyjne rozgłośnie radiowe

• przygotowuje prezentację na temat z jednej ze współczesnych rozgłośni radiowych

59.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności – praca klasowa

 

• określa główny temat tekstu

• wskazuje fragment, w którym pojawia się perswazja językowa

 

• wypisuje z przeczytanego fragmentu dwa fakty i dwie opinie

• redaguje dialog, stosując perswazję językową

• dzieli argumenty na logiczne, rzeczowe i emocjonalne

• przekształca podaną wypowiedź tak, aby wyrażała przyjazne nastawienie komendanta do autostopowiczów

• wyraża opinię o tym, czy dany tekst jest przekonujący

 

• redaguje poprawny kompozycyjnie i językowo dialog, w którym stosuje perswazję językową

• przekształca podaną wypowiedź tak, aby wyrażała przyjazne nastawienie komendanta do autostopowiczów, dbając o poprawność językową

 

60.

Z sitkiem w eterze – o pracy lektora radiowego

• czyta ze zrozumieniem fragment tekstu Macieja Józefa Kwiatkowskiego

• nazywa poszczególne etapy pracy osoby pragnącej zostać dobrym lektorem

 

• wymienia cechy charakteru, jakimi powinien się odznaczać lektor radiowy

• odszukuje w tekście fragmenty określające uczucia towarzyszące początkującemu lektorowi

• podaje trudności, jakie napotyka prezenter podczas pracy

• odczytuje wskazane zdania, wyrażając głosem odpowiednią intencję

• krótko omawia etapy pracy osoby pragnącej zostać dobrym lektorem

• poprawnie akcentuje podane zdanie

 

• wskazuje wyrażenia i zwroty powodujące, że tekst nabiera cech żywej mowy

• wyjaśnia, co to jest akcent logiczny w zdaniu

• wyjaśnia, na czym polega różnica między brzmieniem a wyrażaniem

• interpretuje głosowo wiersz Hanny Ochockiej „Ptasi spór”

• ocenia akcentowanie zdań, brzmienie i natężenie głosu lektora wybranej przez siebie stacji radiowej

 

61. i 62.

Radiowa jednoaktówka na klasowej scenie

• opowiada w kilku zdaniach przebieg zdarzeń przedstawionych w tekście

• ustala liczbę i wiek bohaterów

 

• określa problem, który został poruszony we fragmencie powieści Stanisławy Fleszarowej-Muskat

• nazywa emocje towarzyszące postaciom w poszczególnych zdarzeniach

• przyporządkowuje zdarzeniom odpowiednie efekty dźwiękowe

• na podstawie słownika języka polskiego wyjaśnia znaczenie terminów związanych z radiem

• uzasadnia, dlaczego radio bywa nazywane teatrem wyobraźni

• samodzielnie wyjaśnia znaczenie terminów związanych z radiem

• przeprowadza wśród rówieśników ankietę na temat słuchowisk radiowych

• określa funkcję partii narracyjnych tekstu

 

• opracowuje wyniki ankiety na temat słuchowisk radiowych

 

63.

Zdania złożone podrzędnie

 

• wymienia rodzaje zdań złożonych podrzędnie

• odróżnia zdania złożone podrzędnie od zdań złożonych współrzędnie

• ustala, na jakie pytania odpowiadają poszczególne rodzaje zdań złożonych podrzędnie

• wskazuje zdania złożone podrzędnie dopełnieniowe i okolicznikowe czasu

• uzupełnia podane zdania brakującymi przecinkami

• omawia zasady interpunkcyjne w zdaniach złożonych podrzędnie

 

 

• charakteryzuje poszczególne rodzaje zdań złożonych podrzędnie

 

• układa zdania tematycznie związane z podanymi fotografiami i odpowiadające określonym wykresom

64.

Dziecięca fascynacja radiową rzeczywistością

• opowiada o swoim ulubionym zajęciu w dzieciństwie

• określa sposób narracji

 

• odszukuje w tekście wskazówki pozwalające ustalić czas wydarzeń

• opowiada o przemianie usposobienia bohatera

• wyjaśnia, jakich informacji dostarczało chłopcu radio

• wypisuje z tekstu zwroty nazywające czynność słuchania

• omawia relacje łączące narratora ze światem radiowym i realnym

• wyjaśnia, co wpłynęło na przemianę usposobienia bohatera

• tłumaczy, w jaki sposób dziecięce upodobanie do słuchowisk radiowych wpłynęło na dorosłe życie bohatera

 

• barwnie opowiada o swoim ulubionym zajęciu w dzieciństwie

• ocenia relacje łączące narratora ze światem radiowym i realnym

 

• określa, jakie audycje radiowe przeważają we współczesnych radiostacjach i z czego to wynika

65.

Pamiątki romantyzmu –

powtórzenie wiadomości

• wymienia wynalazki romantyzmu

 

• charakteryzuje pogański obrzęd dziadów

• wyjaśnia wpływ rozwoju kolejnictwa na życie ludzi

 

• porównuje dziady z Zaduszkami i obchodami Halloween

• charakteryzuje poszczególne wynalazki romantyzmu

• omawia, w jaki sposób dzisiaj podtrzymuje się tradycję napoleońską w Polsce

• ocenia dorobek epoki

 

• wyszukuje zabytki kultury neogotyckiej w swoim regionie

 

66.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności – praca klasowa

• podaje wydarzenie uznawane za początek romantyzmu w Polsce

• przyporządkowuje terminy do ich definicji

 

• wskazuje wartości cenione przez romantyków

• określa postawy bohaterów romantycznych

• wymienia zalety radia

• wypisuje z tekstu żartobliwe określenia radia

• poprawnie posługuje się terminem słuchowisko

• pisze rozprawkę lub wywiad na podany temat

• wyjaśnia znaczenie powstania radia

• podaje definicje terminów związanych z radiem

 

• pisze rozprawkę lub wywiad na określony temat, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

 

• tłumaczy, dlaczego romantyczne wzorce osobowe są atrakcyjne dla Polaków

 

67.

Przedstawiamy zdania złożone podrzędnie na wykresach

• przekształca pary zdań pojedynczych w zdania złożone podrzędnie okolicznikowe

 

• przeredagowuje zdania tak, aby uniknąć konstrukcji z zaimkiem który

• przekształca wypowiedzenia złożone podrzędnie podmiotowe i okolicznikowe na zdania pojedyncze

• przeredagowuje tekst, zmieniając wypowiedzenia złożone podrzędnie na złożone współrzędnie lub pojedyncze

uzupełnia wypowiedzi bohaterów, wpisując zaimki który lub jaki w odpowiedniej formie

• tworzy zdania podrzędnie złożone odpowiadające podanym wykresom

 

• wyjaśnia, dla jakiej odmiany języka i stylu charakterystyczne są zdania złożone podrzędnie

 

68. i 69.

Wiek pary i elektryczności – wprowadzenie do epoki

 

• wymienia nazwiska głównych myślicieli epoki

• wskazuje daty graniczne pozytywizmu

• podaje cechy realizmu i naturalizmu w sztuce

 

• wyjaśnia, na czym polega praca organiczna i praca u podstaw

• przeprowadza wśród rówieśników ankietę na temat ich wiedzy o pozytywizmie

• wyjaśnia pochodzenie terminu pozytywizm

• krótko charakteryzuje głównych filozofów epoki

• podaje wydarzenia łączące się z datami granicznymi pozytywizmu

• wskazuje na przykładach dzieł elementy realistyczne i naturalistyczne

• omawia istotę światopoglądu pozytywistycznego

• tłumaczy, czym się charakteryzuje eklektyzm

 

• samodzielnie opracowuje wyniki ankiety na temat wiedzy o pozytywizmie, przeprowadzonej wśród rówieśników

70. i 71.

Czy zawsze należy mówić prawdę?

• wymienia tytuły dzieł Bolesława Prusa

• streszcza przebieg wydarzeń przedstawionych we fragmencie noweli

• podaje cechy noweli

 

• określa tematykę utworu

• charakteryzuje postacie małżonków z tekstu

• nazywa typy narracji zastosowanych w utworze

• wyjaśnia, co to jest punkt kulminacyjny

• opowiada w pierwszej osobie o przeżyciach jednego z bohaterów

• krótko omawia postać Bolesława Prusa

• w określonej liczbie zdań

streszcza przebieg wydarzeń ukazanych w tekście

• wskazuje w utworze punkt kulminacyjny

• udowadnia, że „Kamizelka” jest nowelą

 

• opowiada w pierwszej osobie o przeżyciach jednego z bohaterów, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

• wyjaśnia symbolikę tytułowej kamizelki

• omawia funkcje każdego z typów narracji

• samodzielnie redaguje notatkę na temat warunków i poziomu życia ludzi w drugiej połowie XIX w.

72. i 73.

Rozprawiamy o rozprawce

 

• wymienia elementy budowy rozprawki z tezą i hipotezą

• formułuje tezę lub hipotezę

• we wstępach do rozprawek podkreśla tezę lub hipotezę

 

• uzupełnia zdania, wyrażając swój pogląd na określone tematy

• podaje zalety i wady adaptacji filmowych

• odnajduje odpowiednie argumenty w tekście

• wypisuje z tekstu zalety i wady afrykańskiej tradycji rodzinnej

• formułuje argumenty potwierdzające słuszność wskazanej tezy

• pisze rozprawkę na podany temat

• szczegółowo omawia schemat kompozycyjny rozprawki z tezą i hipotezą

• uzupełnia przysłowia i wyjaśnia ich znaczenie

• gromadzi argumenty potwierdzające słuszność tez zawartych w powiedzeniach

• sporządza plan rozprawki dotyczącej funkcji rodziny w życiu tradycyjnego Afrykanina

 

• pisze rozprawkę na podany temat, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

• przeredagowuje wypowiedzi z forum internetowego na fragmenty rozprawek

 

74. i 75.

Wódz czy cyrkowiec? – o bohaterze noweli „Sachem” Henryka Sienkiewicza

• czyta ze zrozumieniem fragment utworu „Sachem”

• opowiada, kim był sachem i jak znalazł się wśród cyrkowców

• określa cechy charakteru bohatera

 

• redaguje krótką notatkę dotyczącą rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej

• streszcza dzieje miasta Antylopa

• przytacza nazwy oraz określenia wywodzące się z kultury Indian i białych osadników

• nazywa uczucia, których doznawała publiczność podczas spektaklu

• wyraża swoją opinię na temat zakończenia utworu

• wskazuje fragment utworu zawierający ironię

• tłumaczy, w jaki sposób dyrektor cyrku wpływał na emocje widzów

 

• streszcza dzieje miasta Antylopa, dbając o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną

• ocenia relacje panujące między mieszkańcami Chiavatty a Niemcami

• wyjaśnia w kilkuzdaniowej wypowiedzi, co traci człowiek, który nie szanuje własnej historii

• przygotowuje referat na temat rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej

 

76.

Rozpoznajemy wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania

• wskazuje wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania

• podkreśla w wypowiedzeniach imiesłowy

• przekształca wypowiedzenia, zmieniając imiesłowowe równoważniki zdań na zdania podrzędne okolicznikowe

• przeredagowuje zdania pojedyncze na wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania

• wskazuje, które wypowiedzenia można przekształcić na zdania złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania

• uzupełnia tekst brakującymi przecinkami

• wyjaśnia, o czym należy pamiętać, tworząc wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania

• przeredagowuje tekst, zmieniając wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania na zdania złożone podrzędnie, współrzędnie lub zdania pojedyncze

• podaje zasady użycia przecinka w zdaniach z imiesłowowym równoważnikiem zdania

 

• tłumaczy, dlaczego niektórych zdań nie można przekształcić na wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania

• określa, jak zmienił się charakter wypowiedzi po jej przekształceniu

 

• wyjaśnia, w jakiej odmianie języka i w jakim stylu stosuje się imiesłowowe równoważniki zdań

77.

Obrazek z życia wiejskiego chłopca

• wymienia tytuły dzieł Marii Konopnickiej

• opowiada o wydarzeniach przedstawionych w wierszu „Jaś nie doczekał”

 

• nazywa uczucia, które wzbudza w czytelniku utwór

• przytacza słowa wielokrotnie powtarzające się w tekście

• podaje cechy charakterystyczne dla obrazka

• bierze udział w dyskusji na temat problemów współczesnych dzieci

• krótko omawia postać Marii Konopnickiej

• udowadnia, że utwór „Jaś nie doczekał” to obrazek

 

• określa funkcję powtórzeń występujących w wierszu

• aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat problemów współczesnych dzieci

 

• wyjaśnia, dlaczego wiersz Marii Konopnickiej można uznać za manifest społeczny

78. i 79.

Wielkie sprawy w miniaturowej formie

• podaje tytuły utworów Antoniego Czechowa

• określa wybrane elementy świata przedstawionego

 

• odszukuje w tekście fragmenty związane z przebiegiem zdarzeń

• nadaje tytuły każdej z wyróżnionych części

• opisuje reakcje generała wywołane kichnięciem bohatera i kolejnymi przeprosinami

• wskazuje w utworze elementy humorystyczne

• wymienia cechy charakteru głównego bohatera

• krótko omawia postać Antoniego Czechowa

• wyjaśnia, co to jest absurd

• tłumaczy znaczenie fragmentu, w którym narrator prowadzi dialog z czytelnikiem

 

• tłumaczy, w jaki sposób narasta napięcie w utworze

• wskazuje źródła absurdu w opowiadaniu

• ocenia postawę życiową Czerwiakowa

 

• określa, jakie prawdy życiowe przekazuje czytelnikom tekst Antoniego Czechowa

80. i 81.

Piszemy sprawozdanie z wydarzeń

• wymienia elementy sprawozdania

• układa podane równoważniki we właściwej kolejności, tworząc plan sprawozdania

 

• uzupełnia treść sprawozdania z wycieczki szkolnej

• korzystając z zamieszczonego planu, redaguje sprawozdanie z uroczystości szkolnej

• do podsumowania sprawozdania dopisuje poprzedzającą je część tekstu

• charakteryzuje poszczególne elementy sprawozdania

• na podstawie podanych notatek i fotografii tworzy plan sprawozdania z wystawy owadów

• odróżnia sprawozdanie od relacji

 

• wskazuje wypowiedzenia, których styl nie odpowiada formie sprawozdania

• redaguje sprawozdanie na podany temat, dbając o poprawność językową

• wcielając się w rolę komentatora sportowego, redaguje sprawozdanie z wyścigu Formuły 1

82. i 83.

Przeżyć magiczne święta...

• wymienia tytuły utworów Charlesa Dickensa

• opowiada o przebiegu spotkania bohatera z widmem

 

• redaguje list do rówieśnika, w którym opisuje tradycje świąt Bożego Narodzenia

• tłumaczy, dlaczego duch Marleya zjawił się w domu wspólnika

• gromadzi zwroty i wyrażenia do charakterystyki Scrooge’a i Marleya

• wyjaśnia, czego symbolem jest łańcuch dźwigany przez zjawę

• pisze rozprawkę na temat znaczenia pracy dla współczesnego człowieka

• krótko omawia postać Charlesa Dickensa

• określa, z jakich elementów mogłyby się składać łańcuchy współczesnych pokutników

 

• redaguje list do rówieśnika, w którym opisuje tradycje świąt Bożego Narodzenia, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

• pisze rozprawkę na temat znaczenia pracy dla współczesnego człowieka, dbając o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną

• omawia religijne i kulturowe znaczenie świąt Bożego Narodzenia

 

84.

Kult pracy oczyma malarzy

• opowiada, jakie czynności wykonują kobiety na każdym z dzieł

 

• omawia, co wyrażają sylwetki postaci

• opisuje kolorystykę obrazu „Babie lato”

• wyjaśnia, co to jest karykatura

• określa nastrój, jaki wywołują obie prace

• określa perspektywę zastosowaną przez artystów

• wymienia elementy, dzięki którym można przyporządkować dzieła do epoki pozytywizmu bądź współczesności

 

• tłumaczy, na czym polega karykaturalność postaci na obrazie Jerzego Dudy-Gracza

• wyjaśnia, co buduje nastrój obu prac

• samodzielnie odnajduje informacje na temat innych dzieł Jerzego Dudy-Gracza nawiązujących do obrazów znanych malarzy

 

85.

Tajemnice wypowiedzenia wielokrotnie złożonego

• wskazuje w tekście zdania wielokrotnie złożone

 

• układa z podanych zdań pojedynczych wypowiedzenia złożone, stosując odpowiednie spójniki lub zaimki

• wykonuje wykresy zdań wielokrotnie złożonych

• wyjaśnia, jaką konstrukcję nazywamy zdaniem wielokrotnie złożonym

• uzupełnia zdania określonymi rodzajami wypowiedzeń

 

• przyporządkowuje wykresy do właściwych zdań

• podaje kolejność sporządzania wykresu zdania wielokrotnie złożonego

• redaguje zdania tematycznie związane z zamieszczonymi fotografiami i odnoszące do podanych wykresów

86.

Jak okazywać uczucia?

• podaje tytuły utworów Małgorzaty Hillar

• określa, kim jest podmiot liryczny

 

• wymienia okoliczności towarzyszące okazywaniu uczuć przez człowieka z drugiej połowy XX w.

• wyraża swoje zdanie na temat wizerunku współczesnych ludzi ukazanego w wierszu

• gromadzi argumenty na wskazany temat

• pisze wypracowanie zatytułowane: My z początku XXI wieku

• krótko omawia postać Małgorzaty Hillar

• uzasadnia swoje zdanie na temat wizerunku współczesnych ludzi ukazanego w wierszu, podając argumenty i przykłady z życia

 

• pisze wypracowanie zatytułowane: My z początku XXI wieku, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

 

• ocenia sytuację ludzi w dzisiejszym świecie, uwzględniając zmiany kulturowe zachodzące w obecnych czasach

87.

Bezinteresowna miłość wiedzy

• czyta ze zrozumieniem fragment tekstu Czesława Miłosza

• opowiada, w jaki sposób Wiktor realizował swój cel

 

• na podstawie słownika wyrazów obcych wyjaśnia znaczenie podanych wyrazów

• określa, co było najważniejszym celem życiowym głównego bohatera utworu

• zapisuje w punktach przebieg kariery naukowca

• tłumaczy znaczenie podanych sentencji

• wyjaśnia, w jaki sposób utwór nawiązuje do pozytywistycznych ideałów

• wskazuje fragmenty, w których ujawnia się stosunek narratora do bohatera

 

• charakteryzuje styl prowadzenia narracji

• podaje propozycje odpowiedzi na pytania postawione na końcu tekstu Czesława Miłosza

 

• wyjaśnia, w jaki sposób w utworze nawiązuje się do pozytywistycznych ideałów

88.

Gdzie postawić przecinek w zdaniu wielokrotnie złożonym?

• odszukuje w tekście zdania wielokrotnie złożone

 

• rysuje wykresy podanych zdań wielokrotnie złożonych

• określa rodzaj każdego z wypowiedzeń składowych

• uzupełnia zdania wielokrotnie złożone brakującymi przecinkami

• szczegółowo omawia zasady interpunkcji zdań wielokrotnie złożonych

 

• tworzy zdania odpowiadające podanym wykresom

 

• rysuje wykres zdania wielokrotnie złożonego, zawierającego co najmniej cztery wypowiedzenia składowe i układa do niego wypowiedzenie

89. i 90.

Wynalazki, które zmieniły świat

• podaje tytuły utworów Ericha Segala

• opisuje wynalazek, który przydałby się bliskiej osobie

 

• wymienia wyrzeczenia, których wymaga od naukowców praca badawcza

• określa, co motywowało do pracy poszczególnych bohaterów

• spośród podanych określeń wybiera te, które charakteryzują Grega Morgensterna

• sporządza listę dziesięciu najważniejszych wynalazków ostatniego pięćdziesięciolecia

• uczestniczy w dyskusji na temat kradzieży intelektualnej

• krótko omawia postać Ericha Segala

• wyjaśnia znaczenie frazeologizmu złote runo

• sporządza listę dziesięciu najważniejszych wynalazków ostatniego pięćdziesięciolecia, krótko opisując wpływ każdego z nich na własne życie

 

• ocenia postawę młodego naukowca

• podaje zagrożenia wynikające z postawy Sandy’ego

• aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat kradzieży intelektualnej

• omawia zjawisko kradzieży intelektualnej, odwołując się do różnych przykładów z życia codziennego

91.

Etyczny wymiar pracy

• opowiada, jak wyobraża sobie swoją przyszłość zawodową

 

• podaje skojarzenia z wyrazem praca

analizuje dane na wykresie i na ich podstawie formułuje tezę oraz trzy argumenty

• wyjaśnia, dlaczego praca jest wartością

 

• barwnie opowiada, jak wyobraża sobie swoją przyszłość zawodową

 

• tworzy mapę myśli dotyczącą pojęcia praca

92. i 93.

Klucz do dobrego sprawozdania

• wymienia główne elementy sprawozdania z filmu, lektury i ze spektaklu

• zaznacza fragmenty tekstu przekazujące opinie na temat lektury

 

• na podstawie słownika wyrazów bliskoznacznych dopisuje synonimy do podanych wyrazów

• określa, jakiego rodzaju informacje znajdują się w poszczególnych akapitach sprawozdania

• redaguje ramowy plan wskazanego sprawozdania

• pisze sprawozdanie z filmu na podstawie zamieszczonych informacji

• uzupełnia tekst w taki sposób, aby powstało sprawozdanie z powieści

• omawia główne elementy sprawozdania z filmu, lektury i ze spektaklu

• redaguje szczegółowy plan zamieszczonego sprawozdania

 

• na podstawie podanych informacji pisze sprawozdanie z filmu, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

 

• wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące ostatnio obejrzanego spektaklu

 

94.

Czerpać z pracy satysfakcję...

• na podstawie przypisu tłumaczy, co to jest autobiografia

 

• wymienia zawody, które wykonuje się z powołania

• odszukuje w tekście elementy charakterystyczne dla autobiografii

• wyjaśnia, w jaki sposób ksiądz traktował nauczanie

• podaje, co Jan Twardowski zawdzięcza swoim uczniom

• bierze udział w konkursie dotyczącym znajomości cytatów i powiedzeń związanych z pracą

• wyjaśnia, jaką zasadę wychowania dzieci zaczerpnął Jan Twardowski od Janusza Korczaka

• wskazuje sukcesy osiągnięte przez duchownego

 

• określa, na czym polegała wyjątkowość pracy z dziećmi

 

• organizuje konkurs dotyczący znajomości cytatów i powiedzeń związanych z pracą

95.

Wartość pracy dla Jana Pawła II

• opowiada o przygodzie Ojca Świętego na nartach

• na podstawie słownika wyrazów obcych wyjaśnia znaczenie wskazanych słów

• sporządza plan jednego dnia z życia papieża

• podaje cechy charakteru papieża i uzasadnia każdą z nich odpowiednim cytatem

• w kilku zdaniach opisuje specyfikę pracy papieża

• wyjaśnia podaną sentencję

• tłumaczy, jaką wartość dla Jana Pawła II miała praca

 

• przedstawia, na czym polega humorystyczny efekt sytuacji ukazanej w tekście Stanisława Dziwisza

• w kilku zdaniach opisuje specyfikę pracy papieża, dbając o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną

 

• redaguje tygodniowy plan zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz wyciąga wnioski na temat jego realizacji

96.

O szyku zdania

• układa zdania pojedyncze ze wskazanych zestawów słów

 

• tworzy wypowiedzenia z podanymi wyrażeniami tak, aby ukazać różnice w ich znaczeniu

• uzupełnia zdania, wpisując określenia w odpowiedniej kolejności

• łączy ze sobą odpowiednie wypowiedzenia składowe, stosując poprawną interpunkcję

• wyjaśnia, co nazywamy szykiem wyrazów i szykiem wypowiedzeń

• podaje zasady układania wyrazów w wypowiedzenia

• przeredagowuje zdania w taki sposób, aby podkreślić znaczenie wyrazów, do których odsyłają pytania w nawiasach

 

• porównuje pary zdań i określa, w jaki sposób zmienia się ich znaczenie

 

• przekształca fragment wiersza na tekst zapisany prozą

97. i 98.

Praca jako przymus

• opowiada o swoich domowych obowiązkach

• czyta ze zrozumieniem fragment tekstu Ewy Nowak

 

• przedstawia sytuację ukazaną w tekście z punktu widzenia bohatera oraz jego rodziców

• omawia podejście chłopca do pracy w sklepie

• zapisuje argumenty każdej ze stron w sporze o kieszonkowe

• wymienia zalety i wady bycia dzieckiem właścicieli sklepu

• redaguje notatkę zawierającą przemyślenia na temat zasady coś za coś

• ocenia postępowanie chłopca

• redaguje notatkę zawierającą przemyślenia dotyczące zasady coś za coś, podając odpowiednie argumenty i dbając o poprawność językową

• rozważa postawiony problem, uzupełniając schemat drzewka decyzyjnego

• wskazuje, czym różni się ukazana w tekście sytuacja opowiedziana z punktu widzenia Bartka i jego rodziców

• na podstawie tekstu wnioskuje na temat rodziny chłopca i panujących w niej relacji

 

• wskazuje w tekście przykłady sarkazmu

99.

Praca jako recepta na rodzinne kłopoty

• wymienia tytuły utworów Zofii Chądzyńskiej

• opowiada, jak wygląda przeciętny dzień Zuzanny

 

• opisuje relacje panujące między matką a córką

• wyjaśnia, w jaki sposób inne osoby postrzegają Zuzannę

• podaje epitety określające Erykę

• przedstawia swoje stanowisko wobec konfliktu bohaterek

• redaguje charakterystykę Zuzanny lub Eryki

• krótko omawia postać Zofii Chądzyńskiej

• uzasadnia swoje stanowisko wobec konfliktu bohaterek

 

• opracowuje plan działania mający na celu naprawienie relacji matki i córki

• wskazuje priorytety, które należy uwzględnić w planowaniu dnia

• redaguje charakterystykę Zuzanny lub Eryki, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

• przedstawia, na czym polega pomoc oferowana przez telefony zaufania

100.

Odkrywamy tajemnice telewizji

• wymienia wydarzenia przełomowe dla rozwoju telewizji

• podaje rodzaje programów telewizyjnych

 

• opowiada o początkach telewizji

• podaje różnice między telewizją publiczną i komercyjną

• prezentuje na forum klasy swój ulubiony program telewizyjny

• wyjaśnia stwierdzenie, że świat jest globalną wioską

 

• ocenia, która telewizja – publiczna czy komercyjna – ma ciekawszą ofertę programową

• prezentuje na forum klasy swój ulubiony program telewizyjny, dbając o poprawność językową

• prezentuje wizję telewizji przyszłości

101.

Czy powinniśmy się obawiać XI muzy?

• czyta ze zrozumieniem tekst K. Poppera

• znajduje w tekście informacje o dobrych stronach telewizji

 

• podaje opinię autora artykułu na temat oddziaływania telewizji

• wyjaśnia, jaki jest podstawowy cel stacji telewizyjnych

• gromadzi argumenty dotyczące wpływu telewizji na edukację

• na podstawie słownika języka polskiego wyjaśnia znaczenie słowa demokracja

porównuje definicję demokracji z opiniami rozmówców na ten temat

 

• przedstawia własne przemyślenia dotyczące zalet telewizji opisanych w tekście

 

• formułuje kilka interesujących zagadnień, którym można by poświęcić cykl programów telewizyjnych

102.

W świecie czcionek

• wymienia rodzaje czcionek i wyróżnień

• proponuje rodzaje czcionek dla podanych form wypowiedzi

 

• omawia rodzaje czcionek i wyróżnień zastosowane w przedstawionej reklamie

• redaguje w edytorze tekstu notatkę dotyczącą powieści podróżniczej

 

• charakteryzuje rodzaje czcionek i wyróżnień

• odpowiednio dobiera rodzaje czcionek dla wskazanych form wypowiedzi

• wyjaśnia różnice między zamieszczonymi tekstami, biorąc pod uwagę rodzaj i wielkość czcionek, wyróżnienia, odstępy oraz wyrównania

• określa, jak funkcja danej wypowiedzi wpływa na sposób formatowania tekstu

• redaguje w edytorze tekstu notatkę dotyczącą powieści podróżniczej, dbając o poprawność językową i funkcjonalność formy przekazu

• przedstawia przykłady zastosowania czcionek szeryfowych i bezszeryfowych

103.

Za co lubimy telewizję?

• czyta ze zrozumieniem fragment tekstu Ewy Borowik-Dąbrowskiej

• na podstawie słownika języka polskiego wyjaśnia znaczenie słowa rytuał

• podaje rodzaje seriali, które ogląda najczęściej

• wymienia elementy teleturniejów, które kojarzą się z rytuałami

• formułuje dwa argumenty na wskazany temat

• wyjaśnia, co sprawia, że ludzie czerpią radość z oglądania seriali czy teleturniejów

• podczas dyskusji przedstawia swoją opinię o roli seriali telewizyjnych

• formułuje cztery argumenty na podany temat

 

 

• tłumaczy, dlaczego seriale można nazwać filmową mową codzienną

 

• wskazuje w obejrzanym programie rozrywkowym stałe zachowania uznawane za rytuały

 

104.

Czy moglibyśmy żyć bez szklanego ekranu?

• określa, ile osób bierze udział w rozmowie przedstawionej w tekście

• wypisuje z utworu nazwy stacji telewizyjnych

 

• ustala, co łączy wszystkie postacie

• omawia rolę telewizji w życiu bohaterów

• podaje argumenty przytaczane w dyskusji o wpływie telewizji na człowieka

• układa ramówkę programu telewizyjnego na określony dzień tygodnia

• wyjaśnia, jak rozumie podaną sentencję

• charakteryzuje programy nadawane przez każdą z wypisanych stacji telewizyjnych

 

• formułuje własny sąd o wpływie telewizji na ludzi

• układa ramówkę programu telewizyjnego na określony dzień tygodnia, dbając o właściwy dobór treści

• redaguje wskazówki dla młodego człowieka, jak rozsądnie korzystać z tego, co oferuje telewizja

105.

Po co klaszczemy?

• czyta ze zrozumieniem fragment tekstu Umberta Eco

• wskazuje w tekście wiadomości o narratorze i jego misji

• wymienia zwyczaje Bongów

 

• określa, czym charakteryzują się widowiska telewizyjne w krainie opisanej przez narratora

• przedstawia historię oklasków w kulturze mieszkańców Ziemi Nieznanej i Wysp Szczęśliwych

• określa stosunek narratora do opisywanej cywilizacji

• ocenia wybraną przez siebie reklamę według podanych kryteriów

• wyjaśnia związek między kulturą ukazaną w tekście a rzeczywistością, w której żyjemy

• tłumaczy, na czym polega przewrotność tytułu przeczytanego fragmentu

 

• porównuje i ocenia trzy emitowane w telewizji reklamy

106. i 107.

Dziennikarskim okiem – jak zredagować wywiad

• wymienia główne elementy wywiadu

 

• dopisuje pytania do poszczególnych odpowiedzi

• określa tematykę wywiadu

• przyporządkowuje podane pytania do odpowiedzi

• przeredagowuje wywiad, zamieniając zdania z mówionej odmiany języka na odmianę pisaną

• charakteryzuje poszczególne elementy wywiadu

• redaguje wywiad ze znanym dziennikarzem telewizyjnym

 

• określa, jakie informacje o odbiorcy zawarte są w podanych pytaniach

 

• wyjaśnia, dlaczego zamieszczone pytania są przykładem manipulacji językowej

 

108.

Dziedzictwo pozytywizmu – powtórzenie wiadomości

• wymienia wynalazki pozytywizmu

 

• przedstawia, co współczesna medycyna zawdzięcza odkryciom z XIX w.

• określa, czego dotyczy teoria ewolucji Darwina

• omawia dziedzictwo epoki

• wyjaśnia, jakie znaczenie miało skonstruowanie wahadła przez Léona Foucaulta

 

• tłumaczy, w jaki sposób wynalazki pozytywizmu przyczyniły się do rozwoju cywilizacji

 

• wymienia zabytki eklektyzmu i realizmu w swoim regionie

109.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności – praca klasowa

• ustala adresata wiersza

• określa daty graniczne epoki

• podaje nazwisko twórcy filozofii pozytywistycznej

 

• wymienia nazwiska czterech filozofów, którzy mieli największy wpływ na poglądy epoki

• wskazuje wartość najbardziej cenioną przez pozytywistów

• wyjaśnia, czym różni się opowiadanie od noweli

• określa, kim był sachem

• redaguje opowiadanie lub rozprawkę na jeden z podanych tematów

• określa, do jakich haseł pozytywistycznych odnoszą się słowa wiersza

• omawia główne założenia pracy organicznej i pracy u podstaw

• przyporządkowuje tytuły dzieł do ich autorów

• formułuje dwa argumenty uzasadniające opinię przeciwną do sądu autorki tekstu

 

• redaguje opowiadanie lub rozprawkę na jeden z podanych tematów, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

• wskazuje gatunek, który nie był charakterystyczny dla tej epoki

 

110.

Uczymy się formatować tekst

• wymienia zasady formatowania szkolnej pracy pisemnej

 

• pisze w edytorze tekstu streszczenie dowolnego utworu o podróży i formatuje je zgodnie z podanymi wskazówkami

 

• omawia zasady formatowania szkolnej pracy pisemnej

 

• wyjaśnia celowość zastosowanych narzędzi formatowania

• określa rodzaje błędów, które można popełnić podczas formatowania tekstu

• poprawia nieprawidłowo sformatowany tekst

111.

Wprowadzenie do epoki Młodej Polski

• wymienia nazwiska największych myślicieli modernizmu

• ustala daty graniczne Młodej Polski

• podaje różne nazwy epoki

• wymienia cechy impresjonizmu, symbolizmu i secesji

• podaje nazwisko reprezentanta secesji w Polsce

• określa, z jakimi wydarzeniami łączą się daty graniczne Młodej Polski

 

• omawia poglądy największych myślicieli modernizmu

• wyjaśnia przyczynę istnienia różnych nazw epoki

• charakteryzuje modernistyczne społeczeństwo

 

• tłumaczy, w jaki sposób filozofia odnosi się do pesymizmu epoki

• wskazuje elementy impresjonizmu i symbolizmu w podanych dziełach malarskich

 

• przedstawia najwybitniejsze dzieła reprezentantów secesji w Polsce i na świecie

112.

Jak unikać błędów składniowych?

• wyjaśnia, co to jest błąd składniowy

 

• odszukuje w słowniku poprawnej polszczyzny informacje o wskazanych wyrazach

• uzupełnia zdania poprawnymi formami podanych rzeczowników

• zaznacza zdania, które można przekształcić w wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania

• wyjaśnia, jak uniknąć popełnienia błędów składniowych

• łączy w pary bezokoliczniki i odpowiednie wyrażenia przyimkowe

• przekształca zdania na wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania

• tłumaczy, na czym polegają błędy składniowe w zaznaczonych wyrażeniach

 

• redaguje sprawozdanie na temat ważnego wydarzenia ze swojego życia oraz dokonuje autokorekty pracy, korzystając z porad „Krok po kroku”

113.

Niezwykła lekcja polskiego

• wymienia tytuły utworów Stefana Żeromskiego

• opowiada o sytuacji przedstawionej we fragmencie powieści

 

• na podstawie źródeł wskazanych przez nauczyciela redaguje notatkę dotyczącą przebiegu rusyfikacji na ziemiach polskich

• wyjaśnia, czego obawiał się nauczyciel podczas recytacji wiersza Adama Mickiewicza

• nazywa uczucia uczniów i nauczyciela w trakcie wygłaszania „Reduty Ordona”

• przeprowadza wśród rodziców i rówieśników ankietę na temat patriotyzmu

• krótko omawia postać Stefana Żeromskiego

• na podstawie samodzielnie odszukanych źródeł redaguje notatkę dotyczącą przebiegu rusyfikacji na ziemiach polskich

• ocenia zachowanie Zygiera

 

• wyjaśnia, dlaczego Borowicz przysłuchiwał się recytacji ze wstrętem i złością

ustala, z jakiego powodu Stefan Żeromski przytoczył w „Syzyfowych pracach” obszerne fragmenty „Reduty Ordona”

 

• samodzielnie analizuje wyniki ankiety na temat patriotyzmu

114.

Co kryje się w „ciemno-

smreczyńskich skał zwaliskach”?

• podaje tytuły utworów Jana Kasprowicza

• odszukuje w tekście słownictwo nazywające kolory

• wymienia charakterystyczne cechy sonetu

• rysuje szkic miejsca ukazanego w wierszu

• wskazuje różnice w opisie krzaku dzikiej róży i limby

 

• krótko omawia postać Jana Kasprowicza

• udowadnia, że utwór Jana Kasprowicza jest sonetem

 

• określa wpływ kolorystyki na nastrój wiersza

• wyjaśnia, co symbolizuje limba i krzak dzikiej róży

• dokonuje analizy innych sonetów Jana Kasprowicza wchodzących w skład cyklu „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach”

115.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności – test

• podaje intencje autora tekstu

• wyjaśnia, do czego nawiązuje tytuł przeczytanego fragmentu

 

• wskazuje zdanie, które ma charakter perswazyjny

• określa styl tekstu

• wypisuje cytaty, w których autor wyraża swoją opinię

• wymienia cechy dobrego stylu

• ustala, w jakim stylu powinny być napisane poszczególne wypowiedzi

• pisze krótkie sprawozdanie z obejrzanego filmu

• pisze plan rozprawki na podany temat

• przekształca wypowiedzenia tak, aby słownictwo odpowiadało treści i formie komunikatu

 

• przeredagowuje wypowiedzi z forum internetowego na fragmenty sprawozdań z filmu

• pisze krótkie sprawozdanie z obejrzanego filmu, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

 

 

116.

Zwyczaje świąteczne panujące w Lipcach

• podaje tytuły utworów Władysława Reymonta

• czyta ze zrozumieniem fragment utworu Władysława Reymonta

• wymienia zwyczaje świąteczne panujące w Lipcach

 

• opisuje poszczególne zwyczaje świąteczne panujące w Lipcach

• określa, które z wymienionych w utworze tradycji wigilijnych przetrwały do dzisiaj

• wypisuje z tekstu archaizmy

• krótko omawia postać Władysława Reymonta

• dopisuje do archaizmów ich współczesną formę

 

• określa, jaką rolę Boże Narodzenie odgrywało w życiu chłopów

 

• w dostępnych źródłach samodzielnie znajduje, w jaki sposób kultywuje się w Lipcach pamięć o pisarzu

117.

„To w szyby deszcz dzwoni...” – szukamy wyrazów dźwięko-naśladowczych

 

• podaje tytuły utworów Leopolda Staffa

• czyta ze zrozumieniem utwór Leopolda Staffa

• zapisuje przykłady dźwięków, barw i odczuć kojarzących się z deszczem

• dzieli tekst na części, wyodrębniając poszczególne obrazy liryczne

• wymienia kolory, za pomocą których podmiot liryczny opisuje deszcz

• wskazuje w wierszu przykłady wyrazów dźwiękonaśladowczych

• krótko omawia postać Leopolda Staffa

• nadaje tytuły poszczególnym obrazom lirycznym

• uzasadnia, że utwór ma charakter impresjonistyczny

• opisuje sposoby walki z jesiennym przygnębieniem

• wyjaśnia wpływ powtarzającego się fragmentu na odbiór wiersza

• ustala funkcję wyrazów dźwiękonaśladowczych

 

• określa rolę zastosowanej w wierszu interpunkcji

118.

Z wizytą w domu Dulskich

• podaje tytuły utworów Gabrieli Zapolskiej

• opowiada o atmosferze panującej w domu Dulskich

 

• przedstawia, w jaki sposób główna bohaterka odnosi się do członków rodziny

• wskazuje w dramacie fragmenty komizmu słownego i sytuacyjnego

• wymienia wady ludzkie ukazane w tekście

• redaguje notatkę dotyczącą wymowy przeczytanego utworu

• pisze rozprawkę na temat współczesnych przejawów dulszczyzny

• wyjaśnia termin filister

• krótko omawia postać Gabrieli Zapolskiej

• na podstawie słownika języka polskiego tłumaczy, czym jest dulszczyzna

 

• komentuje scenę, w której Dulski zamiast na spacery chodzi po pokoju

• redaguje notatkę dotyczącą wymowy przeczytanego tekstu, dbając o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną

• pisze rozprawkę na temat współczesnych przejawów dulszczyzny, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

• przedstawia współczesne oblicze dulszczyzny

119.

Rozróżniamy mowę zależną i niezależną

• uzupełnia wypowiedzenia odpowiednimi czasownikami

 

• przekształca opis rozmowy na dialog

• uzupełnia zdania w mowie niezależnej i zależnej brakującymi znakami interpunkcyjnymi

• przekształca zdania z dialogu na mowę zależną

• redaguje tekst rozmowy pomiędzy postaciami przedstawionymi na obrazie

• wyjaśnia, czym różni się mowa niezależna od zależnej

• omawia, w jaki sposób poprawnie przekształcić mowę niezależną w zależną i odwrotnie

 

• przeredagowuje fragment powieści, przedstawiając wypowiedzi postaci w mowie zależnej

 

• określa, w jakich tekstach używa się najczęściej mowy zależnej, a w jakich – niezależnej

120.

Współczesne nawiązania do malarzy modernizmu

• wymienia osoby ukazane na obrazie Édouarda Maneta

• omawia kolorystykę obrazów

 

• opisuje osoby ukazane na obrazie Édouarda Maneta

• określa tematykę dzieła Renégo Magritte’a

• charakteryzuje kompozycje obu dzieł, korzystając z podanego słownictwa

• redaguje opis jednego z obrazów

• wyjaśnia, jakie znaczenie mają barwy dla przedstawionego w dziełach tematu

 

• interpretuje tytuły prac

• redaguje opis jednego z obrazów, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

 

• określa, kto został ukazany na obrazie Édouarda Maneta, odwołując się do informacji z encyklopedii lub albumów malarstwa

 

121.

Echa postawy dekadenckiej w wierszu współczesnego poety

• podaje tytuły utworów Andrzeja Bursy

• wyjaśnia, do kogo zwraca się podmiot liryczny

 

• wymienia uczucia, o których jest mowa w tekście

• charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu

• wymienia trzy elementy postawy dekadenckiej

• wskazuje motto utworu

• podaje przykłady metafor i wyjaśnia ich znaczenie

• krótko omawia postać Andrzeja Bursy

• dokonuje gradacji uczuć, o których jest mowa w utworze

 

• określa, jaką funkcję pełni motto w wierszu

• redaguje notatkę na temat nastrojów społecznych przed rokiem 2000

• odnajduje w tekście nawiązania do młodopolskiego pesymizmu

 

122.

Formatujemy teksty użytkowe

• wymienia zasady formatowania tekstów użytkowych

 

• podaje propozycje sformatowania danego tekstu

• omawia zasady formatowania tekstów użytkowych

• formatuje dany tekst, wybierając odpowiedni rodzaj i właściwą wielkość czcionki, a także ustalając odstępy oraz interlinię

• określa rodzaje błędów, które mogą pojawić się podczas formatowania tekstów użytkowych

 

• poprawia błędnie sformatowany tekst

123.

Żyć zgodnie z naturą

• podaje tytuły utworów Edwarda Redlińskiego

• wskazuje elementy gwarowe w tekście

• wymienia cechy naturalizmu

 

• wyjaśnia, dlaczego w myśl ludowych wierzeń należy rozsądnie ścinać drzewa

• przedstawia opinię bohatera na temat pojawienia się na świecie poszczególnych zwierząt

• wykonuje portfolio prezentujące kulturę i sztukę ludową swojego regionu

• krótko omawia postać Edwarda Redlińskiego

• wyjaśnia, w jaki sposób las i pole pilnują uczciwości ludzi

• uzasadnia, że „Konopielka” jest utworem naturalistycznym

 

• wykonuje oryginalne i estetyczne portfolio prezentujące kulturę i sztukę ludową swojego regionu

 

• ocenia stopień zmian, które zaszły w sposobie myślenia ludności wiejskiej od czasów Młodej Polski

124.

Jakie przesłanie niesie utwór Agnieszki Osieckiej „Róbmy coś”?

• wymienia tytuły utworów Agnieszki Osieckiej

• wskazuje adresata wiersza

 

• na podstawie encyklopedii redaguje notatkę o Stanisławie Wyspiańskim

• odnajduje w tekście czasowniki w trybie rozkazującym

• odszukuje w utworze elementy komiczne

• określa nastrój wiersza

• głośno czyta tekst, zwracając uwagę na długość wersów i sposób akcentowania wyrazów

• formułuje rady na przezwyciężenie uczucia niemocy i zniechęcenia

• krótko omawia postać Agnieszki Osieckiej

• tworzy tekst piosenki do szkolnego kabaretu

• wskazuje w tekście nawiązania do nastrojowości modernizmu

• określa cel nagromadzenia w utworze czasowników w trybie rozkazującym

 

• wyjaśnia, w jaki sposób długość wersów i sposób akcentowania wpływa na rytm wiersza i jego nastrój

 

125.

Najmniejsze cząstki wyrazu – głoski i litery

• podkreśla głoski, którymi różnią się podane wyrazy

• słucha z uwagą trudnych do odczytania tekstów

 

• określa różnice występujące w zaznaczonej parze głosek

• uważnie słucha tekstu, starając się wychwycić błędy w wymowie

• dokonuje klasyfikacji głosek

 

• wyjaśnia, dlaczego niewyraźne wymawianie słów może spowodować nieporozumienie

 

• na podstawie wybranej pary wyrazów układa krótki dialog na temat nieporozumienia

 

126.

Czy sztuka jest na sprzedaż?

• wyjaśnia, co znaczy osiągnąć sukces

 

• podaje różnice między zwykłym przedmiotem a dziełem sztuki

• określa, czy miarą talentu artysty jest jego bogactwo

• opowiada, gdzie współcześni ludzie najchętniej spędzają wolny czas

• wyjaśnia znaczenie słowa komercja

omawia różne definicje sukcesu

 

• redaguje kodeks prawdziwego artysty

• wyjaśnia, jakie potrzeby ludzkie są zaspokajane przez podane sposoby spędzania wolnego czasu

127.

Czy rozmawiamy ze sobą językiem seriali?

• czyta ze zrozumieniem fragment tekstu Ryszardy Wojciechowskiej

• opowiada, w jaki sposób bohaterowie artykułu odnoszą się do telewizji

• wskazuje wypowiedzi aktorów dotyczące zadań artysty

• na podstawie tekstu „Daleko od seriali” wyjaśnia, czym jest sztuka

• przedstawia opinie Jana Peszka i jego córki o roli urody, sławy i pieniędzy

• pisze charakterystykę człowieka userialowionego

• nazywa wartości, które cenią rozmówcy

• poprawnie posługuje się terminem nonkonformista

• wyjaśnia sformułowania: telewizyjna magma, bogactwo usypia

 

• uzasadnia, że Jana Peszka i jego córkę można nazwać nonkonformistami

• pisze charakterystykę człowieka userialowionego, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

• przeprowadza w klasie debatę na temat zadań artysty

128.

Dokonuję korekty tekstu

• wymienia elementy korekty tekstu

 

• zaznacza miejsca w tekście, w których powinny znaleźć się spacje

• wskazuje zdania z brakującymi półpauzami

• charakteryzuje poszczególne elementy korekty tekstu

• wyjaśnia, czym różni się dywiz od półpauzy

• samodzielnie dokonuje korekty tekstu

 

• odnajduje w tekście błędy wymagające korekty

129.

Jaką rolę w naszym życiu odgrywają wideoklipy?

• czyta ze zrozumieniem fragment tekstu Andrzeja Pitrusa

• określa tematykę tekstu

• sporządza listę pięciu najchętniej oglądanych teledysków

• wypisuje z tekstu synonimy słowa teledysk

• układa definicję wideoklipu

• wynotowuje z tekstu po dwa przykłady zdań zawierających fakty i przekazujących opinie

• redaguje rozprawkę na podany temat

• podaje różnice między teledyskiem a innymi audycjami telewizyjnymi

• na podstawie słownika języka polskiego wyjaśnia znaczenie słowa kryptoreklama

• wynotowuje z tekstu po cztery przykłady zdań zawierających fakty i przekazujących opinie

 

• redaguje rozprawkę na określony temat, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

• na podstawie wiedzy z podręcznika wyjaśnia, czy teledyski są kryptoreklamą

 

130.

O zjawiskach fonetycznych

• wymienia zjawiska fonetyczne

 

• wypisuje wyrazy, których wymowa różni się od pisowni

• podkreśla w tekście słowa, w których doszło do ubezdźwięcznienia

• zaznacza głoski, które uległy upodobnieniu w poszczególnych wyrazach

• wskazuje w zdaniach upodobnienia międzywyrazowe

• uzupełnia wyrazy odpowiednimi spółgłoskami

• czyta tekst, starając się przekazać określoną intencję

• omawia zjawiska fonetyczne

• wyjaśnia, na czym polega uproszczenie grup spółgłoskowych we wskazanych słowach

 

• wypisuje z tekstu wyrazy, grupując je na takie, w których doszło do upodobnień i takie, które są naśladowaniem mowy cudzoziemca

 

• tłumaczy, w jaki sposób można w wypowiedzi ustnej wyrazić określoną intencję

 

131.

Z historii internetu

• wymienia zalety internetu

• zapoznaje się z historią internetu

• krótko przedstawia historię internetu

• formułuje dwa argumenty na temat: Internet – globalny śmietnik

• redaguje własną definicję internetu

• przedstawia historię internetu

 

 

• formułuje cztery argumenty na temat: Internet – globalny śmietnik

 

• tworzy mapę myśli związaną z pojęciem internetu

• proponuje inne, nieznane obecnie zastosowania sieci

 

132.

Czy warto wierzyć w anioły?

• podaje informacje dotyczące wymienionych elementów świata przedstawionego

• wymienia cechy powieści obyczajowej

• dzieli bohaterów przeczytanego fragmentu powieści na dwie grupy według wskazanego kryterium

• odpowiada na pytania dotyczące tekstu

• określa, jak inne postacie oceniają postępowanie Jana

• ustala, który z bohaterów zmienił poglądy i dlaczego tak się stało

• na podstawie utworu formułuje argumenty potwierdzające, że internet pozwala poznawać świat, a także wpływa na poglądy ludzi

 

• ocenia postępowanie ojca Ewy

• udowadnia, że tekst „Anioły fruną do nieba” zawiera elementy powieści obyczajowej

 

• ustala, dla jakiej epoki literackiej charakterystyczny jest racjonalizm

• przygotowuje projekt strony internetowej

133.

Czy internet jest zagrożeniem dla książek drukowanych?

• wymienia zagadnienia poruszane w wywiadzie

 

• wyjaśnia, dlaczego Paulo Coelho dba o to, by fragmenty jego powieści były publikowane w internecie

• wskazuje w wypowiedzi pisarza fakty i opinie

• formułuje dwa argumenty do tezy, czy internet może zagrozić popularności książek drukowanych

• wyraża opinię na podany temat

• określa zalety i wady książek drukowanych

• omawia zagadnienia poruszane w wywiadzie

• uzasadnia opinię na podany temat

• formułuje cztery argumenty do tezy, czy internet może zagrozić popularności książek drukowanych

 

• ustosunkowuje się do tematyki tekstu „Coelho w internecie”

• pisze rozprawkę o zaletach i wadach książek drukowanych

 

• sporządza bazę stron internetowych dotyczących wybranych pisarzy

 

134.

Nie bądź beztroskim internautą

• wymienia pięć zagrożeń dla beztroskiego internauty

 

• przedstawia stanowisko autora na temat oddziaływania internetu na człowieka

• określa, jak internet wpływa na relacje młodego człowieka z rodzicami i rodzeństwem

• układa listę siedmiu cudów świata stworzonych dzięki ludzkiemu umysłowi

• wyjaśnia, w jaki sposób wielogodzinne korzystanie z komputera oddziałuje na intelekt, uczucia i wolę człowieka

 

• ocenia, czy formułowanie poglądów w formie alfabetu ma szanse zainteresować młodych odbiorców

• układa listę siedmiu cudów świata stworzonych dzięki ludzkiemu umysłowi, wzbogacając ją odpowiednimi rysunkami

• redaguje humorystyczne opowiadania na zadany temat, stosując elementy opisu postaci, przeżyć oraz sytuacji

135.

Jak unikać błędów fonetycznych?

• zapoznaje się z objaśnieniami dotyczącymi wymowy wyróżnionych wyrazów

• czyta głośno tekst, dbając o poprawność fonetyczną

• wyjaśnia, co to jest błąd fonetyczny

• odszukuje w słowniku poprawnej polszczyzny informacje dotyczące określonych wyrazów

• zaznacza w wyrazach sylaby akcentowane

• zaznacza w tekście słowa, których wymowa może sprawić trudności

• wskazuje błędy fonetyczne w podanych zdaniach

 

• wyjaśnia, w jaki sposób można unikać błędów fonetycznych

 

• na podstawie wysłuchanego tekstu omawia błędy fonetyczne

136.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności – test

• wskazuje zdania złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania

• łączy zdania w wypowiedzenie wielokrotnie złożone

 

• ustala liczbę zdań pojedynczych w przeczytanym fragmencie powieści

• określa rodzaje zamieszczonych wypowiedzeń

• wskazuje w wypowiedzeniu liczbę wyrazów poza związkami zdania

• zaznacza zdanie, w którym zastosowano naturalny szyk

• nazywa zjawisko fonetyczne zachodzące w podanym przykładzie

• redaguje wypowiedź na określony temat, używając wymienionych typów zdań

• nazywa każdy ze wskazanych związków składniowych

• uzupełnia wypowiedzenia tak, aby powstały określone typy zdań złożonych

• uzupełnia wypowiedzenia brakującymi przecinkami

 

• wypisuje z podanego zdania wszystkie związki składniowe

• określa rodzaje zdań złożonych i wykonuje ich wykresy

• przekształca dialog na mowę zależną

• redaguje wypowiedź na określony temat, używając wymienionych typów zdań oraz przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych

 

137.

Na tropie Młodej Polski – powtórzenie wiadomości

• wymienia wynalazki modernizmu

 

• podaje przyczyny zainteresowania kąpielą w łaźniach publicznych

• wyjaśnia, kiedy i gdzie narodziła się tradycja malowania chat

• redaguje notatkę na temat odkryć małżonków Curie

• wyjaśnia przyczyny popularności ideałów modernizmu w dzisiejszych czasach

 

• wyszukuje miejsca w swoim regionie, gdzie są zgromadzone dzieła młodopolskich artystów lub pamiątki po nich

 

138.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności – praca klasowa

• określa, kim jest podmiot liryczny w wierszu

• ustala daty graniczne epoki

 

• wskazuje odpowiedni środek stylistyczny

• podaje inne nazwy Młodej Polski

• wymienia nazwisko polskiego symbolisty

• podaje nazwiska przedstawicieli impresjonizmu w malarstwie

• podkreśla tytuł powieści Stefana Żeromskiego

formułuje dwa argumenty uzasadniające tezę, że internet stał się największym dziełem człowieka

• pisze wypracowanie na jeden z podanych tematów

• przedstawia zasady życia cyganerii

• podaje charakterystyczne cechy secesji

• tłumaczy terminy: dulszczyzna, synestezja, cywilizacja informacyjna

• wyjaśnia, który fragment ukazuje przyrodę w sposób charakterystyczny dla impresjonistów

• określa, czym internet różni się od innych mediów

 

• omawia, na czym polega wyjątkowość doświadczeń podmiotu lirycznego

• uzasadnia, że zamieszczony wiersz wyraża nastroje dekadenckie

• pisze wypracowanie na jeden z podanych tematów, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

 

 

Autor: Justyna Zabrodzka

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Lubli
    Lubla 328
  • (17)27 78 205

Galeria zdjęć